រូបភាព ១៩ សន្លឹកនៃការរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏តូចចង្អៀតរបស់ប្រជាជន ក្នុងទីក្រុងហុងកុង

ទីក្រុងហុងកុងជាទីក្រុងទំនើបមួយក្នុងទីក្រុងធំៗនៅអាស៊ី ដោយសារភាពជឿនលឿន ព្រមទាំងចំនួនដ៏ច្រើនរបស់ប្រជាជនហុងកុង និងវិស័យអចលនៈទ្រព្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំង ធ្វើឲ្យផ្ទះនៅទីក្រុងនេះមានសភាពតូចចង្អៀតមែនទែន។...