កើតច្រើនទៀតហើយ! អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាម រកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៤នាក់

(កំពង់ចាម)៖ តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ស្តីពីករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩...