តើឧកញ៉ា ហេង សៀ អាចមានទោ.ស ឬអស់ងារជាឧកញ៉ាទេ? បើតាមច្បាប់ស្ដីពី ឯកពន្ធភាព ត្រង់មាត្រា ៧

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភានេះមានលិខិតបែកធ្លាយរបស់ឧកញ៉ា ហេង សៀ ដែលជាលិខិតសុំ អភ័.យ ទោ.ស ទៅកាន់ភរិយា នឹងក្រុមគ្រួសារដែលលោកឧកញ៉ា ហេង សៀ បានសារភាពថាខ្លួនលួ.ចមានស្នេហាជាមួយអ្នកទី៣ គឺកញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា ដែលលិខិតនេះមានស្នាមផ្ដិតមេដៃដាក់ឈ្មោះថា ឧកញ្ញ៉ា ហេង សៀ ធ្វើនៅភ្នំពេញថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

Photo_2021 05 13_14 22 47

ការលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតនេះគឺជាការបញ្ជាក់តែម្ខាង ឧកញ៉ា ហេង សៀ ប៉ុណ្ណោះដែលថា កញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា គឺជាស្រី លួ.ច លាក់របស់គាត់ ដោយមិនទាន់មានការបញ្ជាក់យ៉ាងណាពី កញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា ហើយម្យ៉ាងទៀតមិនដឹងថាលិខិតនេះពិតជារបស់លោកឧកញ៉ា ហេង សៀ រឺមិនមែន។ ប្រសិនបើលិខិតនេះពិតជារបស់លោកឧកញ៉ា ហេង សៀ មែននោះ លោកឧកញ៉ា ហេង សៀ អាចនឹង ប្រ.ឈម មុខនឹងច្បាប់ស្ដីពី ឯកពន្ធភាព មាត្រា ៧ និងមាត្រា១០។

02_ច្បាប់ស្តិពីឯកព័ន្ទភាព

មាត្រា ៧ ចែងថា “ត្រូវចាត់ទុកថាផិត ពីការរួមសេវនកិច្ចរវាងបុរសដែលមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីមុនមិនទាន់រលាយជាមួយស្ដ្រីដទៃក្រៅពីប្រពន្ធរបស់ខ្លួន ឫការរួមសេវនកិច្ចរវាងស្ដ្រីដែលមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនទាន់រលាយជាមួយបុរសដទៃក្រៅពីប្ដីរបស់ខ្លួន”។

04_ច្បាប់ស្តិពីឯកព័ន្ទភាព

មាត្រា ១០ ចែងថា “ជនណាប្រព្រឹត្ដិល្មើ.សនឹងមាត្រា៦ និងមាត្រា៧ នៃច្បាប់នេះត្រូវផ្ដ.ន្ទាទោ.សដាក់ពន្ធនា.គា.រពី១(មួយ)ខែ ដល់១(មួយ)ឆ្នាំ និងផ្ដ.ន្ទាទោ.សពិន័យជាប្រាក់ពី២០០.០០០(ពីររយពាន់)រៀល ដល់១.០០០.០០០(មួយលាន)រៀល ឫ ផ្ដ.ន្ទាទោ.សណាមួយនៃទោ.សទាំងពីរ”។

05_ច្បាប់ស្តិពីឯកព័ន្ទភាព

បើរឿងនេះជាការពិតដូចនឹងលិខិតបែកធ្លាយមែន តើលោកឧកញ៉ា ហេង សៀ អាចនឹងជាប់ព.ន្ធនា គា.រ ហើយថែមទាំងអស់ងារជាឧកញ៉ាដែរឫទេ?

02_ច្បាប់ស្តិពីឯកព័ន្ទភាព

03_ច្បាប់ស្តិពីឯកព័ន្ទភាព

04_ច្បាប់ស្តិពីឯកព័ន្ទភាព

05_ច្បាប់ស្តិពីឯកព័ន្ទភាព

06_ច្បាប់ស្តិពីឯកព័ន្ទភាព

4

1