អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញទីតាំងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ SinoVac (ដូសទី១ និងដូសទី២)

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញតារាងឈ្មោះទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ស៊ីណូវ៉ាក់ (SinoVac) ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ រួមមាន៖

១-ដូសទី១ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

២-ដូសទី២ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនមើលតារាងទីតាំង ដូចខាងក្រោម៖

1 (2)

2 (2)