មិនដឹងត្រូវយំ ឫ សើច? អ្វីដែលចង់បាន Vs. អ្វីដែលទទួលបាន

មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានការរំពឹងទុកលើអ្វីដែលខ្លួនចង់បានរៀងៗខ្លួន។ ការរំពឹងទុករបស់មនុស្សយើងតែងតែចង់បានអ្វីដែលល្អ អ្វីដែលស្រស់ស្អាតសម្រាប់ខ្លួន តែលទ្ធផលដែលទទួលបានទុកខ្លះវិញគឺខុសពីការចង់បាន ឫក្ដីស្រមៃរបស់ខ្លួន ដែលអាចធ្វើឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្ដ។

ប្រាកដណាស់ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីផលិតផល ឬសេវាកម្ម ដែលអតិថិជនគាត់ចង់បានក្នុងចិត្ដនោះ ទោះត្រូវចំណាយប៉ុន្មានក៏ពួកគាត់ហ៊ានចំណាយដែរ។ តួយ៉ាងដូចជាការផ្សព្វផ្សាយពីការកាត់សក់ម៉ូតស្អាតៗ សម្លៀកបំពាក់ម៉ូតថ្មីដែលមាននារីស្អាតៗស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលមើលទៅស្អាត នឹងទាក់ទាយ ធ្វើឲ្យអតិថិជនដែលមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះពួកគាត់នឹងទិញមក ដើម្បីស្លៀកឲ្យបានស្អាតដូចអ្នកដែលបង្ហាញម៉ូតទាំងនោះដែរ។

តែអ្វីដែលអកុសលនោះផលិតផល ឫសេវាកម្មដែលផ្ដល់ជូនអតិថិជននោះ មិនប្រាកដថាធ្វើបានល្អដូចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះទេ។ សូមមើលរូបភាពដែលអតិថិជនរំពឹងថានឹងទទួលបាន និងរូបភាពជាក់ស្ដែងពេលទទួល តើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាបើអ្នកគឺជាអតិថិជននោះវិញ?

១. ម៉ូតសក់ដ៏ស្រស់ស្អាត

P (1)

២. សម្លៀកបំពាក់ដូចតុក្កតា

P (2)

៣. ម៉ូតសក់ទឹករលក

P (3)

៤. កំពូលអ្នកចោះក្រវិល

P (4)

៥. រ៉ូបដ៏សាច់ស៊ី

P (5)

៦. សម្លៀកបំពាក់ត្រូវនឹងរាង

P (6)

៧. ខោដ៏ស្អាត

P (7)

៨. ម៉ូតសក់Highlight

P (8)