អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញគោលការណ៍ណែនាំ ១១ចំណុច សម្រាប់ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពតាមសណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ ហាងកាហ្វេ ផ្សារម៉ាត រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ ភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ នៅថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានចេញការណែនាំពីការរៀបចំស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ហាង កាហ្វេ ផ្សារម៉ាត រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ ភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

បន្ថែមលើគោលការណ៍ និងវិធានការរដ្ឋបាលនានា ដែលរដ្ឋបាលខេត្តបានដាក់ពេលកន្លងមក រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ សូមដាក់ចេញនូវការរៀបចំស្តង់ដារសុវត្ថិភាព សម្រាប់សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ហាង កាហ្វេ ផ្សារម៉ាត រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ ភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដោយធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោម៖ (សូមមើលក្នុងលិខិតណែនាំ)

1

2

3

4

5

6