ថ្ងៃទីពីរ! ទិដ្ឋភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមទទួលវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីទទួលបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្រុមការងារដែលដឹកនាំការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយក្រសួងការពារជាតិបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហមចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា នេះតទៅ។ ខាងក្រោមជាទិដ្ឋភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរង់ចាំទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ យ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ។

14

3

16

15

13

12

11

6

7

8

9

5

4