បន្ទាន់!ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវសាច់បង្កក និងមុខទំនិញបង្កកដែលអាចមានហានិភ័យផ្សេងទៀតប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌា

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសភានេះអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានចេញលិខិតស្ដីពីការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នការនាំចូល និងព្យួរការបំពេញបែបបទបញ្ចេញទំនិញពីគយចំពោះសាច់បង្កក និងមុខទំនិញបង្កកដែលអាចមានហានិភ័យផ្សេងទៀតមានប្រភពមកពីឥណ្ឌា។ សូមអានសេចក្ដីលម្អិតនៃលិខិតដូចខាងក្រោម៖

1

2