អាជ្ញាធរស្រុកចំការលើ បង្ហាញឈ្មោះ ២៤នាក់ ដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្តកំពង់ចាម៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្រុកចំការលើ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ចំននួ ២៤នាក់ ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឈ្មោះ យិន ឡៃ ភេទប្រុស អាយុ ៦៥ឆ្នាំ នៅភូមិស្វាយទាប ឃុំស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឃុំស្វាយទាប មានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់៕

1

2