អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ បន្តវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមសហគមន៍

ខេត្តតាកែវ៖ ឯកឧត្តម អ៊ូច ភា អភិបាលខេត្តតាកែវ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការបន្តពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមសហគមន៍។

2

ដើម្បីពង្រឹងសេចក្តីណែនាំលេខ ០២សណន ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបិទខ្ទប់នៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត ដូច្នេះ រដ្ឋបាលខេត្ត សូមធ្វើការណែនាំនូវ ៥ចំណុច ដូចខាងក្រោម៖ (សូមមើលក្នុងលិខិតណែនាំ)

1