អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២៤៤ នាក់

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជន ឲ្យបានជ្រាបថា

យោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគសំណាករកមេរោគកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី២៥-២៦-២៧ និងទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៤៤នាក់ ដែលមានរាយដូចខាងក្រោម៖

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12