ស្រួលអាន ស្រួលយល់! ស្ដីពីតំបន់ក្រហម តំបន់លឿងទុំ និងតំបន់លឿង

ភ្នំពេញ៖ មានការបកស្រាយច្រើនស្ដីពីតំបន់ក្រហម តំបន់លឿងទុំ និងតំបន់លឿង តែសាធារណៈជនមួយចំនួននៅតែមានការយល់ច្រឡំ និងយល់ពីវាមិនសូវច្បាស់។ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសានេះ ផេកផ្លូវការរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានធ្វើការបង្ហោះខ្លឹមសារស្ដីពីតំបន់ក្រហម តំបន់លឿងទុំ និងតំបន់លឿងមានលក្ខណៈខ្លី តែខ្លឹមអានហើយស្រួលយល់។

សូមអានសេចក្ដីលម្អិតខាងក្រោម៖

1

2

3

4