តាមគេហទំព័រមួយនេះអាចធ្វើការស្នើសុំប័ណ្ណអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនកម្មករដែលស្ថិតក្នុង “តំបន់លឿន” បាន

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសានេះក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិត និងបុគ្គលិកសម្រាប់រោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្ម ដែលស្ថិតក្នុង “តំបន់លឿង”។ ក្នុងសេចក្ដីប្រកាសនេះដែរម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្ម អាចស្នើសុំ “ប័ណ្ណអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិត” តាមគេហទំព័រ https://transportationpass.mlvt.gov.kh ។

សូមអានសេចក្ដីលម្អិតនៅខាងក្រោម៖

1

2

3