អាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃុំ សម្រេចបិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្ន ភូមិមួយ ក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំ

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្ដត្បូងឃ្មុំ បានចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបិទខ្ទប់ជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងទីតាំងភូមរកាធំ ឃុំជីរោទិ៍ទី១ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្ដត្បូងឃ្មុំ ការបិទខ្ទប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននេះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានសេចក្ដីសម្រេចជាថ្មី។

សូមអានសេចក្ដីសម្រេចលម្អិតនៅខាងក្រោម៖

1

2