សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! រកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ម្នាក់ បានទៅទិញបបរនៅតូបខាងកើតផ្សារសាមគ្គី

យោងតាមអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានឲ្យដឹងថា មានអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ម្នាក់ បានទៅទិញបបរនៅតូបខាងកើតផ្សារសាមគ្គី នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ-១៩ សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានចូលទៅទីតាំងខាងលើ សូមដាក់ខ្លួន ដាច់ដោយឡែក និងយកចិត្តទុកដាក់ តាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានប៉ះពាល់ ឬបានទៅទីកន្លែងមានហានិភ័យនេះ៕

1

2