អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ បង្ហាញតម្លៃម្ហូប និងលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់បញ្ជាទិញ គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ នៅក្នុងតំបន់ក្រហម

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ យោងតាមផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានលើកឡើងថា៖ សូមទំនាក់ទំនងការបញ្ជាទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ នៅក្នុងតំបន់ក្រហម ក្រុងព្រះសីហនុ៖

ក្រុមរថយន្តក្រុងទី១ គោលដៅខាងមុខផ្សារចិន៖

- រិន្ទ មន្នីការ ០៩៥ ៩៩៨ ៨៥៥

- ផុន ចន្ធូ ០៩៦ ៥៧៨ ៨១៨០

- ខេង ស្រីវីន ០៩៦ ៦៦៤ ១៥៥៩

- ដឹង ស្រីម៉ច់ ០៩៦ ៤៧២ ៨៧៩០

- ហន វន្នីម ០៩៣ ៤៨១ ៧០៩

ក្រុមរថយន្តក្រុងទី២ គោលដៅខាងក្រោយធនាគារ PPCB៖

- សាន សុគន្ធរ៉ូហ្សា ០៩៨ ៥៥៥ ៤៤៣

- ហែម ទូ ០១៦ ៣៩៤ ២៣៤

- ទៀង ស្រីអូន ០៩៦ ២០០ ១៥៤១

- រឿង សារី ០១០ ៥៦២ ៥២៣

- វណ្ណា ភក្ត័គុន ០៧០ ៤២៤ ១៤៧

ក្រុម Passapp ចុះលក់ចល័ត៖

ក្រុមយវុជន Passapp ទី១

- ផុន រដ្ឋា ០១០ ២៨៨ ៣៧៨

ក្រុមយវុជន Passapp ទី២

- ស ប៊ុនហួរ ០១០ ៤៦៧ ២៧៣

ក្រុមយវុជន Passapp ទី៣

-សំ សុខហេង ០៩៨ ៩៩៧ ៥៣៧

ក្រុមយវុជន Passapp ទី៤

-អ៊ាង វណ្ណះ ០៨៧ ៤៤៧ ៩៨៧

ក្រុមយវុជន Passapp ទី៥

-ង៉ាន់ ឧត្តម្ភ ០៧០ ៣៨៣ ៣២០

1

2

3

4

5