បានបំភ្លឺ ការលក់ផ្គត់ផ្គង់ដឹកជញ្ជូន ចែកចាយស្បៀងអាហារ និងគ្រឿងបរិភោគចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហម

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺ ស្តីពីការលក់ផ្គត់ផ្គង់ដឹកជញ្ជូន និងចែកចាយស្បៀងអាហារ និងគ្រឿងបរិភោគចាំបាច់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហម

ដោយសារតែមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត និងមតិវាយប្រហារបន្ទុចបង្អាក់សកម្មភាពរបស់ក្រសួង ព្រមទាំងបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួននៅក្នុងបណ្តាញសង្គម ដែលមានលក្ខណៈបំភ្លៃការពិត និងឆ្នៃប្រឌិតព័ត៌មានបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រលំដល់សាធារណជន៕

ដើម្បីជា្របកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីបំភ្លឺនេះ ដូចខាងក្រោម៖

2

3