រដ្ឋសភាជូនដំណឹងស្តីពី ការរកឃើញមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាម្នាក់ទៀត វិជ្ជមានកូវីដ-១៩

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការរកឃើញមន្ដ្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាម្នាក់ទៀត វិជ្ជមានកូវីដ១៩។

អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ឈ្មោះ ណាវ សុភាព ភេទប្រុស ជាមន្ដ្រីការិយាល័យអធិការកិច្ច នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា។ សូមអានសេចក្ដីលំអិតដូចខាងក្រោម៖

1