ស្លុតចិត្ត! ថ្ងៃនេះស្លា.ប់ ១០នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងសុខាភិបាលទើបតែប្រកាស

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ១០នាក់ ស្រ្តីអាយុ ៦៣ឆ្នាំ អាយុ ៦៧ឆ្នាំ អាយុ ៧១ឆ្នាំ អាយុ ៣២ឆ្នាំ និងបុរស អាយុ ៧៧ឆ្នាំ អាយុ ៣៤ឆ្នាំ អាយុ ៦៤ឆ្នាំ អាយុ ២៤ឆ្នាំ អាយុ ៤២ឆ្នាំ អាយុ ៥៧ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដូចខាងក្រោម៖

1

2

3