សេចក្តីណែនាំពីការប្រើប្រាស់តេស្ដរហ័សរកជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងសេវាសុខាភិបាលឯកជនស្របច្បាប់ ដែលចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាល

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញនូវសេចក្ដីណែនាំពីការប្រើប្រាស់តេស្ដរហ័សរកជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងសេវាសុខាភិបាលឯកជនស្របច្បាប់មួយ ដើម្បីងាយស្រួលដល់មន្ទីរឯកជនយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើវិភាគសំណាករកមេរោគកូវីដ-១៩ទៅដល់អតិថិជន៕

1

2

 

3

4

 

5

6

 

7

8

 

9

10

 

11

12

 

13

14