ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទីផ្សារអនឡាញ សម្រាប់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាំបាច់ ក្នុងសម័យកូវីដ-១៩

ៅថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទីផ្សារអនឡាញក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាំបាច់ ក្នុងអំឡុងពេល បិទខ្ទប់ភូមិសាស្រ្ត រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្តាល។ ដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ shop.moc.gov.kh ឬតាម QR Code។ ក្នុងករណីត្រូវការជំនួយក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្សារអនឡាញ ឬការបញ្ជាទិញ សូមទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ៖ 012 767 043 / 089 355 696 / 069 524499 / 015 805 313 / 017 855 011៕

ដើម្បីជា្របកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីប្រកាស ដូចខាងក្រោម៖

1

2