លើកលែងតែ ៣ ករណីប៉ុណ្ណោះ ទើបចេញពីក្នុងតំបន់ក្រហមបាន

យោង ៖ សេចក្តីសម្រេច ០៩២-០៩៣-០៩៤/២១ សសរ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានកំណត់ទីតាំងដែលត្រូវកំណត់ជា "តំបន់ក្រហម" គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មាន ៖

១. ខណ្ឌមានជ័យ មាន ៖ សង្កាត់សឹ្ទងមានជ័យទី១ ទី២ និង ទី៣

២. ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ៖ សង្កាត់ចោមចៅទី១

៣. ខណ្ឌទួលគោក ៖ ភូមិ១៤ ១៦ និង១៧ នៃសង្កាត់បឹងសាឡាង

បញ្ជាក់៖ ក្នុងតំបន់ក្រហម អ្នកមិនអាចចេញក្រៅផ្ទះដាច់ខាត លើកលែងតែ ៣ ករណីប៉ុណ្ណោះ ៖

១. មានបញ្ហាសុខភាព "បន្ទាន់"

២. ទៅយកសំណាកធើ្វតេស្ត នៅក្នុង "តំបន់ក្រហមជិតបំផុត"

៣. ទៅចាក់វា៉ក់សាំងដូសទី២ នៅក្នុង "តំបន់ក្រហមជិតបំផុត"

ផ្សារនិងកន្លែងលក់ម្ហូបទាំងអស់ត្រូវបិទជាបណ្តោះអាសន្ន ! ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ធានាសម្របសម្រួលម្ហូបអាហារឪ្យប្រជាពលរដ្ឋ។

01

02

03

04