មើលបន្ដិចក្រែងមានអ្នកស្គាល់! រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញឈ្មោះអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២២៧នាក់

ភ្នំពេញ៖ សេចក្ដីជូនដំណឹង នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នៅរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញអត្ដសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២២៧នាក់ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍។

សូមអានព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោម៖

1

2

3

4

5

6

7

8

9