រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ២៩១ នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ២៣ នាក់

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២៩០ នាក់

- អ្នកដំណើរពីបរទេស ០១ នាក់

ភ្នំពេញ (២២៨) ព្រះសីហនុ (២៦) កណ្ដាល (១៤) តាកែវ (១២) ស្វាយរៀង (៨) ព្រៃវែង (២)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ 🇰🇭

- អ្នកឆ្លងសរុប= ៥៧៧១ នាក់

- អ្នកជាសះស្បើយ= ២៤១៦ នាក់

- អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៣៣១១ នាក់

- អ្នកស្លាប់= ៣៩ នាក់

08

09

10

11