ក្រសួងការងារ ចេញសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែម អំពីប្រភេទរោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្ម ដែលអាចស្នើសុំបុគ្គលិកចាំបាច់បំផុត

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងការងារ និងបណ្តោះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែម អំពីប្រភេទរោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្ម

20

ដែលអាចស្នើសុំបុគ្គលិកចាំបាច់បំផុត ដើម្បីប្រចាំការ និងអំពីឯកសារតម្រូវក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារ ឬប្រកបមុខរបរ ឬអាជីវកម្ម។

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែម ដូចខាងក្រោម៖

19