អ្នកដែលមកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅក្រសួងព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា សូមធ្វើចត្តាឡីស័ក

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងព័ត៌មាន បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរកឃើញអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់វិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ឈ្មោះ ជិន បញ្ញា ដែលបានមកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅក្រសួងព័ត៌មាន កាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែមសា ឆ្នាំ២០២១។

ដូច្នេះ អនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងព័ត៌មាន អំពាវនាវអ្នកដែលបានចាក់នៅរសៀលថ្ងៃជាមួយ សូមធ្វើចត្តាឡីស័ក១៤ថ្ងៃ។

17