បន្ទាន់! ការតាមដានរោគសញ្ញា និងការថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមផ្ទះ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្ដីណែនាំ ការតាមដានរោគសញ្ញា និងការថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមផ្ទះ។ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ កំពុងមានចំនួនកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃអ្នកជំងឺកូវីដ១៩  ធ្វើឲ្យទីកន្លែងសម្រាប់ដាក់ជូនសម្រាកព្យាបាលមានការខ្វះខាត​ ក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែបន្តរៀបចំទីកន្លែង ជាបន្តបន្ទាប់​ ដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ។

ប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ​ ដែលមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ នឹងមិនទាន់ទទួលបានកន្លែងសម្រាកព្យាបាល សូមបងប្អូន អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួន ដោយអនុវត្ដតាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

MinistryOfHealthCambodia