ស្អាតៗណាស់! ស្ដាតបាល់ទាត់ទាំង៨ របស់កាតារង់ចាំទទួល World Cup 2022 (រូបភាព)

កាតា៖ នៅឆ្នាំ២០២២ខាងមុខប្រទេសកាតានិងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតគឺ World Cup ២០២២។ កាតាបានតៀមស្តាតចំនួន៨ដ៏ស្រស់ស្អាតដើម្បីត្រៀមទទួលការប្រកួតនេះ។ តើតារាងបាល់ទាត់ទាំង៨ ស្អាតដល់កម្រិតណា? សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

១. Khalifa International Stadium

ទទួលអ្នកទស្សនាបាន៖ ៤០.០០០នាក់

សម្ពោធ៖ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ទីតាំង៖ ទីក្រុងឌូហា

1Khalifa International Stadium1

1Khalifa International Stadium3

1Khalifa International Stadium

២. Al Janoub Stadium

ទទួលអ្នកទស្សនាបាន៖  ៤០.០០០នាក់

សម្ពោធ៖ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

ទីតាំង៖ Wakrah

190516_Al Janoub Stadium Launch Aerials

2Al Janoub Stadium

2Al Janoub Stadium3

៣. Education City Stadium

ទទួលអ្នកទស្សនាបាន៖  ៤០.០០០នាក់

សម្ពោធ៖ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ទីតាំង៖ Education City

3Education City Stadium4

3Education City Stadium2

3Education City Stadium3

៤. Al Bayt Stadium

ទទួលអ្នកទស្សនាបាន៖  ៦០.០០០នាក់

សម្ពោធ៖ បញ្ចប់ការសាងសង់

ទីតាំង៖ Al Khor

4Al Bayt Stadium1

4Al Bayt Stadium2

4Al Bayt Stadium3

4Al Bayt Stadium4

៥. Al Rayyan Stadium

ទទួលអ្នកទស្សនាបាន៖  ៤០.០០០នាក់

សម្ពោធ៖ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ទីតាំង៖ Al Rayyan

5Al Rayyan Stadium1

5Al Rayyan Stadium2

5Al Rayyan Stadium3

៦. Al Thumama Stadium

ទទួលអ្នកទស្សនាបាន៖  ៤០.០០០នាក់

សម្ពោធ៖ កំពុងសាងសង់

ទីតាំង៖ ឌូហា

6Al Thumama Stadium1

6Al Thumama Stadium3

6Al Thumama Stadium4

៧. Ras Abu Aboud Stadium

ទទួលអ្នកទស្សនាបាន៖  ៤០.០០០នាក់

សម្ពោធ៖ កំពុងសាងសង់

ទីតាំង៖ ឌូហា

7Ras Abu Aboud Stadium2

7Ras Abu Aboud Stadium3

៨. Lusail Stadium

ទទួលអ្នកទស្សនាបាន៖  ៨០.០០០នាក់

សម្ពោធ៖ ២០២១

ទីតាំង៖ Lusail City

8Lusail Stadium1

8Lusail Stadium2

8Lusail Stadium3

8Lusail Stadium4