ក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ ត្រៀមបញ្ឈប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួនជាង១ពាន់នាក់

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ សហជីព ទ្រទ្រង់សិទ្ធការងារបុគ្គលិក កម្មករខ្មែរ នៃក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពីគម្រោងបញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតចំនួន ១៣២៩នាក់ នៅក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលហ៍។

12

នៅក្នុងនោះដែរ អគ្គនាយកធនធានមនុស្សក្នុងនាមសាខាងក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍លីមីធីត បានប្រជុំជាមួយកម្មករនិយោជិត កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដោយប្រកាសថា ក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ឈប់កម្មករ ១៣២៩នាក់ ក្នុងអំឡុងខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រោមមូលហេតុ ជំងឺកូវីដ-១៩។

13

ដើម្បីដឹងនូងខ្លឹមសារទាំងស្រុង សូមបងប្អូនអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ដូចខាងក្រោម៖

09