រូបភាព! ប្រជាពលរដ្ឋផ្អើលទិញទំនិញទុកក្នុងផ្ទះ ខណៈមានសារសម្លេងចែកតៗគ្នាថាបិទភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីប្រជាពលរដ្ឋសម្រុកទៅទិញទំនិញ ស្បៀងអាហារ ត្រីសាច់យកមករក្សាទុកតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួន។

09ClosePhnomPenh

ការភ្ញាក់ផ្អើលនេះបន្ទាប់ពីមានសារសម្លេងដែលចែកចាយតៗគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម បាននិយាយថានិងមានការបិទទីក្រុងរយៈពេល២សប្ដាហ៍ ចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី១៤នេះតទៅ។ នៅក្នុងសារសម្លេងដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាដោយមានការកើនឡើងអត់ឈប់នៃជំងឺកូវីត១៩ ដែលរីករាលដាលគ្រប់បណ្ដាខណ្ឌនៅរាជធានី ដូចនេះតម្រូវបិទក្រុងរយៈពេល២សប្ដាហ៍។

សូមទស្សនារូបភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រុកទិញទំនិញដូចខាងក្រោម៖

01ClosePhnomPenh

02ClosePhnomPenh

03ClosePhnomPenh

04ClosePhnomPenh

05ClosePhnomPenh

07ClosePhnomPenh

08ClosePhnomPenh

10ClosePhnomPenh

ClosePhnomPenh