រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ covid-19 ទាំង ១៤០នាក់

នៅល្ងាចថ្ងៃទី 13 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 នេះដែរ សាលារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ covid-19 ចំនួន140 នាក់កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែមេសាឆ្នាំ 2019 ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ19។ សូមបងប្អូនអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

01

02

03

04

05

06