បន្ទាន់! ទីតាំងចំនួន០២ដែលអ្នកជំងឺកូវីតបានចូល

ភ្នំពេញ៖ អ្នកដែលធ្លាប់ចូលទៅប្រើសេវាកម្មធនាគារABA សាខាស្ទឹងមានជ័យ ផ្លូវវេងស្រេង ភូមិទ្រា សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ នៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ១៣៖០៨ នាទី និង ហាងSeoul មីហឹរ ៧ យ៉ាង សាខាស្ថិតនៅទីតាំង ផ្លូវវេងស្រេង សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

បើមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនសូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែក និងតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ តាមវិធានសុខាភិបាល រាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានទៅទីកន្លែងនោះឬក្រោយថ្ងៃអ្នកជំងឺបានទៅ។

08

09