គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ បានសម្រួលបន្ថែមនូវគោលការណ៍ដល់អតិថិជនដែលឆ្លងជំងឺកូវីត១៩

នៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយ តាមទៅនឹងអនុសាសន៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សមាគមនទាំងពីរសូមទទួលយក និងអនុវត្តតាម ដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកែសម្រួលបន្ថែមនូវគោលការណ៍ចេញផ្សាយ កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដល់អតិថិជនដែលឆ្លងជំងឺកូវីត១៩ មាន៖

- អ្នកឆ្លងជំងឺ៖ លើកលែងការប្រាក់ ០២ខែ

- អ្នកជាប់ចត្តាឡីស័ក៖ ពន្យារបង់ដើម ០៣ខែ

- មិនមានការផាកពិន័យឡើយ

Photo_2021 04 12_15 36 55