ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចេញសេចក្តីណែនាំដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីត១៩

នៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ធនាគារជាតិ ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការបិទខ្ទប់តាមតំបន់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺកូវីត-១៩ ដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមាន ០៣ចំណុចសំខាន់ៗ ចែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង៕

01