សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានចេញប្រកាសរកអ្នកជំងឺកូវីត១៩ ០៩នាក់បន្ថែមទៀត ដែលមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយ

នៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្វែងរកអ្នកជំងឺកូវីត១៩ ០៩នាក់បន្ថែមទៀត ក្រោយពីរកឃើញ ៤៧នាក់ ក្នុងចំណោម ៥៦នាក់។

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សូមអំពាវនាវដល់ឲ្យសាម៉ីខ្លួន សាច់ញាតិ ឬអ្នកដែលស្គាល់អ្នកជំងឺខាងលើ សូមប្រញាប់បង្ហាញខ្លួន ក្នុងរយៈពេល ៣ថ្ងៃជាកំហិត ដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងតទៅ ដើម្បីមកទទួលយកការព្យាបាល ដោយសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ ១២៩៩ ឬ ១១៥។ សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដូចខាងក្រោម៖

01

02